The Real Exorcist Movie

"درباره فیلم "اغواگر زیبا

مائیکو، زنی زیبا و زیرک به دنبال مردی مناسب است. یک شب، مائیکو با تارو ملاقات می کند که یک کاندیدا برای رسیدن به مقام نخست وزیر است. همه چیز طبق برنامه ریزی مائیکو پیش می رود، اما تارو درمی یابد که مائیکو یک "یوما" است که هدف نابود کردن ملت را در سر دارد. تقدیر آنها چه خواهد بود؟

بازیگران فیلم

Meet The Cast of The Real Exorcist Movie
بازیگران فیلم

عوامل ساخت فیلم

Meet The Crew of The Real Exoricst Movie
عوامل ساخت فیلم